eControl omtales heretter som «Tjenesten», mens innholdet i dette dokumentet omtales som «Vilkårene». Kjøper/bruker av Tjenesten blir omtalt som «Kunden», mens eControl AS blir omtalt som «Leverandøren». Kunden og Leverandøren er heretter samlet omtalt som «Partene».

Vilkårene er et vedlegg/informasjonsskriv til en bekreftet bestilling av Kunden om kjøp av Tjenesten, omtalt som «Kjøpsbekreftelse».

 1. Innledning

Vilkårene regulerer kjøp og bruk av en tidsbegrenset, ikke-eksklusiv bruksrett til Tjenesten.


 1. Funksjonalitet

Tjenesten omfatter lagring, strukturering og gjenfinning av dokumenter knyttet til Kundens kontrakter/avtaler og dokumenter.

Tjenesten innebefatter en varslingstjeneste, sendt pr. e-post, i tilknytning til utløpstidspunkt for Kundens kontrakter/avtaler. Denne funksjonen er Kunden selv ansvarlig for å aktivere for hver enkelt kontrakt/avtale. Denne funksjonen gjelder ikke for ansettelsesavtaler.


 1. Driftsmiljø

Tjenesten leveres som en nettbasert tjeneste, p.t. lagret på fysiske servere i Norge. Driftsmiljøet er forsvarlig sikret både fysisk og teknisk, med gode back-up- og sikkerhetsprosesser.

Tjenesten gjøres tilgjengelig via en webside, hvor hver enkelt bruker har personlig brukernavn og passord. Kunden er selv ansvarlig for tilgang til internett.

Leverandøren forbeholder seg muligheten til å flytte tjenesten til et sky-basert driftsmiljø, som i tilfelle vil tilfredsstille norsk lov ihht. personvern.


 1. Oppstart av Tjenesten

Oppstart anses som iverksatt på det tidspunkt der Leverandøren har tilgjengeliggjort Tjenesten for Kunden, altså ved å gi Kunden brukernavn og passord til Tjenesten. Tidspunktet for oppstart er heretter kalt «Oppstartstidspunktet», og vil utløse Kundes betalingsforpliktelser.


 1. Priser

Priser og betalingsbetingelser reguleres av Kjøpsbekreftelsen.


 1. Betalingsbetingelser

Faktura for oppstart utstedes når Løsningen er ferdig satt opp ihht. Kundens bestilling.

Faktura utstedes forskuddsvis per kvartal hvis ikke annet avtales, og første gang ved Oppstartstidspunktet.

Generelle kredittbetingelser på utstedt faktura er satt til 14 dager. Alle beløp er eks. mva.


 1. Brukertilgang

Antall firmadatabaser inngått i denne Avtalen er bindende i avtalens løpetid. Brukertilgang er knyttet opp mot unik/e bruker/e hos Kunden.

Årlig firmadatabase er gjeldende for hver juridisk enhet som Kunden benytter i Tjenesten.

Antall brukere- og firmadatabaser omtales som total brukertilgang. Total brukertilgang danner grunnlag for løpende fakturering.


 1. Nye brukertilganger

Kunden kan løpende opp/ned-justere abonnementspakke og antall firmadatabaser for Tjenesten. Hvis ønskelig, kan Kunden selv opprette dette i Tjenesten. Kunden skal således umiddelbart informere Leverandøren.

Dersom Kunden ønsker at Leverandøren skal opprette nye brukere/firmadatabaser, skal bestilling sendes til support@econtrol.no.

Pris for nye abonnementspakker vil være gjeldende ihht. prisplanen i Kjøpsbekreftelsen f.o.m. inneværende måned de nye brukerne opprettetes, og vare ut avtaleperioden.


 1. Support

Leverandøren kan bistå Kunden med praktisk hjelp i forbindelse med bruk av Tjenesten ila avtaletiden. Eksempel kan være dersom Kunden ønsker at Leverandøren skal utføre endringer på oppsett av eksisterende firmaer eller generelt oppsett av nye firmadatabser (roller/rettigheter etc.), samt annen generell brukerstøtte. Support vil faktureres etter medgått tid. Timepris er kr. 1.490,-. Kunden vil faktureres med pr. påbegynte halvtime.


 1. Leverandørens ansvar og begrensninger

Leverandøren forplikter seg til å levere Tjenesten i henhold til de spesifikasjoner som er angitt i dette dokumentet. Kunden benytter Tjenesten på eget ansvar. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av inntekt, kunder eller data selv om Leverandøren er blitt gjort oppmerksom på muligheten for at noe av dette kan skje.

Leverandøren har mulighet til å benytte seg av underleverandører til å utføre sine oppgaver ihht. Avtalen, hvorpå underleverandørene opptrer i samsvar med Leverandørens ansvar og begrensninger ihht. Avtalen.

Leverandøren har intet ansvar for Kundens underleverandører, som for eksempel, men ikke begrenset til, internett leverandører eller andre programvare leverandører, som Kunden er avhengig av for å benytte seg av Tjenesten.


 1. Kundens ansvar og begrensninger

Kunden forplikter seg til å bruke Tjenesten slik anvist gjennom opplæring, brukerveiledninger og annen kommunikasjon fra Leverandøren. Ved bruk som strider mot dette, vil Kunden selv være ansvarlig for de feil/mangler som måtte oppstå. Kunden kan ikke overdra eller videreselge Tjenesten til tredjepart.


 1. Taushetsplikt og konfidensialitet

Avtalen er omfattet av en gjensidig taushetsplikt og konfidensialitet. Forretningskritisk informasjon, og annen sensitiv informasjon, som ikke er offentlig tilgjengelig, skal ikke videreformidles til tredjepart. Dersom det skulle oppstå en situasjon der en av Partene ønsker å gi slik informasjon til tredjepart, skal det innhentes skriftlig godkjennelse fra den andre part på slikt på forhånd.

Kunden gir Leverandøren rett til å markedsføre at Kunden benytter Løsningen.


 1. Force Majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll, som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen og som etter norsk rett må regnes som force majeure, suspenderes den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen varer.


 1. Reklamasjon, mislighold og sanksjoner

Ved antatt feil/mangler i Tjenesten, skal Kunden uavkortet gi Leverandøren skriftlig beskjed ved. Dette gjør Kunden ved å sende en e-post til support@econtrol.no.

Leverandøren forplikter seg til å forsøke å rette feil og mangler innen rimelig tid. Leverandøren forplikter seg også til å holde Kunden løpende orientert om denne prosessen.

Dersom Kunden misligholder betaling for bruk av Tjenesten, eller på annen måte vesentlig misligholder Avtalen, vil Leverandøren kunne utestenge Kunden fra tilgang til Tjenesten. Leverandøren skal varsle Kunden om slik utestengelse i rimelig tid i forkant, slik at Kunden har mulighet til å hente ut sine data fra Tjenesten. Dette vil ikke under noen omstendighet være å anse som at Kunden er fraskrevet sine økonomiske forpliktelser i henhold til Avtalen.


 1. Avtalens varighet

Avtalen anses å løpe fra Oppstartstidspunktet (jf. pkt. 4), og i 12 måneder.

Avtalen forlenges automatisk for nye 3 måneder, dersom ingen av partene har sagt opp avtalen innen 1 – en måned før utløp. Dette gjelder også for forlengelsen. Leverandøren forbeholder seg retten til å endre prisene ved en eventuell forlengelse. Nye priser skal kommuniseres senest 2 – to måneder før de trår i kraft.


 1. Eierskap til innhold og overdragelse av Avtalen

Kunden eier alt innhold som Kunden lagrer i Tjenesten. Ved oppsigelse av avtalen, har Kunden selv ansvar for å hente ut det innhold som Kunden ønsker å ta ut av Tjenesten innen oppsigelsesfristen utløper. Dersom kunden ikke har hentet ut innholdet i Tjenesten innen oppsigelsesfristen utløper, vil Leverandøren slette dette på en forsvarlig måte.

Dersom Avtalen sies opp av Leverandøren på grunn av mislighold, plikter Leverandøren å gi Kunden rimelig tid til å ta ut innholdet som eies av Kunden.

Dersom Kunden ønsker å overdra Avtalen til annen juridisk part, må kunden innhente skriftlig samtykke fra Leverandøren, før overdragelse kan finne sted.


 1. Behandling av personopplysninger

Kunden er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles ved hjelp av Tjenesten. Leverandøren er databehandler og behandler personopplysninger på vegne av Kunden. Leverandøren skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger, jf. Personopplysningsloven.


 1. Lovvalg

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.


 1. Konflikter og valg av verneting

Eventuelle tvister som utløper av Avtalen skal forsøkes løst på minnelig måte. Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.

Asker og Bærum tingrett er verneting.

Versjon 1.5 – Desember 2022